Mededelingen van het bestuur

TKC Hengelo mededelingen

Contributie-inning:

De verenigingscontributie wordt in driemaandelijkse termijnen betaald. De incasso vindt plaats tegen het eind van de maand voorafgaand aan het desbetreffende kwartaal.

a. 1ste kwartaal: september, oktober, november. Incasso eind augustus.
b. 2de kwartaal: december, januari, februari. Incasso eind november.
c. 3de kwartaal: maart, april, mei. Incasso eind februari.
d. 4de kwartaal: juni, juli, augustus. Incasso eind mei.

De Nevobo contributie, voor deelname aan de Nevobo competitie, wordt in jaarlijkse termijnen betaald. De hoogte van de Nevobo contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Nevobo.

De betaling van de contributie geschiedt door een automatische incasso. Ieder lid dient een machtiging voor automatische incasso af te geven bij aanmelding als lid van de vereniging.

Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar geldt het volgende:

a. Aanvang meer dan 2 maanden voor de zomerstop: de eerste contributie wordt naar rato van het resterende aantal weken in het desbetreffende kwartaal berekend.
b. Aanvang minder dan 2 maanden voor de zomerstop: contributie vangt aan per het nieuwe verenigingsjaar.

Er is geen mogelijkheid tot restitutie van contributiegelden.

TKC Hengelo mededelingen

Protocol aan- en afmelden:

Aanmelden kan door middel van het invullen en inleveren van een aanmeldingsformulier, hier te downloaden of via de contactpagina van deze website. Van diegenen die willen deelnemen aan de competitie zal een foto worden gemaakt op een trainingsavond voor de door de Nevobo aan te maken spelerspas.

Afmelden kan uitsluitend schriftelijk – met inachtneming van de opzegtermijn – en moet gedaan worden bij zowel de secretaris als de penningmeester (zie tabblad bestuursleden).

Het lidmaatschap eindigt aan het eind van het eerste volledige kwartaal volgend op de maand waarin wordt opgezegd.
Ter verduidelijking het onderstaande schema. Het lid heeft zich schriftelijk afgemeld tussen:

a. 1 augustus en 31 oktober: het lidmaatschap eindigt 30 november
b. 1 november en 31 januari: het lidmaatschap eindigt 28/29 februari
c. 1 februari en 30 april: het lidmaatschap eindigt 31 mei
d. 1 mei en 31 juli: het lidmaatschap eindigt 31 augustus

Voor de leden die ook deelnemen aan de Nevobo-recreantencompetitie geldt dat een afmelding moet plaatsvinden vóór 1 september. Indien niet voor deze datum wordt opgezegd is er nog Nevobo-contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.

Ook bij opzegging tijdens het seizoen kan door ons reeds aan de Nevobo afgedragen contributie niet worden gerestitueerd. Dit moeten wij namelijk aan het begin van ieder seizoen voor elk aangemeld lid afdragen aan de Nevobo.

TKC Hengelo mededelingen

Regeling wijziging bankrekeningnummer:

Als een lid om wat voor reden dan ook de contributie van een nieuw/ander bankrekeningnummer wil laten afschrijven, kan dit alleen indien wij een door het betreffende lid ondertekende machtiging hebben voor het nieuwe rekeningnummer.
Daarom geldt de regel dat het intrekken van een incassomachtiging alleen kan plaatsvinden als gelijktijdig een nieuwe ondertekende machtiging aan de penningmeester wordt verstrekt.

Dit dient vóór de vijfde van een kwartaal te gebeuren (augustus, november, februari, mei). Als dit niet op deze wijze gebeurt en wij kunnen niet op de reguliere wijze automatisch de contributie incasseren, volgt er een boete conform het gestelde in artikel 3 lid 5 van het Huishoudelijk Regelement. Aan nieuwe leden wordt het HR verstrekt na aanmelding. Voor de huidige leden is het HR op aanvraag beschikbaar.